Zasady rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych


Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów ogólnodostępnych ma kandydat, który jest:

 • laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

 • laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty,

 • laureatem konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które bierze się pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.

Kryteria rekrutacji
I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji uwzględnia się łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

– języka polskiego,

– matematyki,

– dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,

– uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;

5) w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które bierze się pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.

II etap

Jeżeli kandydaci uzyskali takie same wyniki na pierwszym etapie, na drugim etapie przyjmuje się  uczniów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwość wyboru kierunku kształcenia. Muszą być one potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie uwzględnia się:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata

 2. Niepełnosprawność kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Ważne informacje dodatkowe:

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 • Oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać klauzulę

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005).

 • Rozporządzenie  MEiN z dnia 18 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz.  2431 oraz z 2024 r. poz. 151).