Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych


Do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzony w sposób ustalony przez radę pedagogiczną. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

Terminy przeprowadzania sprawdzianów: Dokładne terminy sprawdzianów należy sprawdzić w szkołach

Publikacja wyników sprawdzianu: Uczeń może sprawdzić wyniki w szkole, w której przystąpił do sprawdzianu lub w elektronicznym systemie.

Kryteria rekrutacji 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wyniki sprawdzianu kompetencji językowych,

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego (uwzględnia się wyższą ocenę),

- jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,

- uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 • Oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać klauzulę

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Laureaci

 • ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (lub finaliści),

 • konkursów przedmiotowych wojewódzkich lub ponadwojewódzkich, organizowanych przez kuratorów

      oświaty,

 • konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej są przyjmowani w pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

 • Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w oddziale dwujęzycznym, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Uwaga!

Informację o tytule laureata, należy zaznaczyć w systemie elektronicznym wypełniając wniosek o przyjęcie oraz złożyć kopię zaświadczenia.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 • Oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005).

 • Rozporządzenie  MEiN z dnia 18 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz.  2431 oraz z 2024 r. poz. 151).