Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

 

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, jeżeli:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej,

 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego,

 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

 Do wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego kandydat dołącza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej, pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego.

Jeżeli kandydat spełnia kryteria tj.: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest niepełnosprawny, jedno z rodziców jest niepełnosprawne, oboje rodziców są niepełnosprawni, rodzeństwo jest niepełnoprawne, kandydata wychowuje samotny rodzic, jest objęty pieczą zastępczą do wniosku dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów.

W terminach określonych w harmonogramie do wniosku należy także dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Świadectwo i zaświadczenie należy złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru.

Terminy przeprowadzania prób sprawności fizycznej

Dokładny termin próby sprawności fizycznej należy sprawdzić na stronie szkoły, która prowadzi oddział sportowy lub mistrzostwa sportowego.

Uwaga!

Kandydaci, którzy wybiorą kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego przystępują do próby w każdej szkole, która prowadzi taki oddział.

Publikacja wyników prób sprawności fizycznej

Kandydat może sprawdzić wyniki egzaminu w szkole, w której odbył próbę sprawności fizycznej lub w systemie.

 Kryteria rekrutacji do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego

I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę:

1) wyniki prób sprawności fizycznej

II etap

 Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie uwzględnia się łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wyniki sprawdzianu kompetencji językowych;

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

– języka polskiego,

– matematyki,

– dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,

– uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które bierze się pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.

III etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata*

 2. Niepełnosprawność kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Ważne informacje dodatkowe:

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 • Oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005).

 • Rozporządzenie  MEiN z dnia 18 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz.  2431 oraz z 2024 r. poz. 151).