Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych


Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

I etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria główne

 

200 pkt. -ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na I etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

1.

Wynik egzaminu ósmoklasisty

100 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.

Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach wynik z:

-języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

-języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dokument może być składany:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

72 pkt. -maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

Zasady przeliczania na punkty ocen wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyrażonych w stopniu :

1) celującym – 18 punktów;

2) bardzo dobrym – 17 punktów;

3) dobrym – 14 punktów;

4) dostatecznym – 8 punktów;

5) dopuszczającym – 2 punkty.   

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dokument może być składany:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

3.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem należy rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zawierające informację o równoważności tego świadectwa w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

7 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejdokument może być składany:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

4.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

18 pkt.  - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia*

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejdokument może być składany:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

 *gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego

7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego

5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego

7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego

5 pkt.

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego

5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego

3 pkt.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowa-dzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego

7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt.

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego

5 pkt.

5. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt.

krajowym

3 pkt.

wojewódzkim

2 pkt.

powiatowym

1 pkt.

5.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

3 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dokument może być składany:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego

Kryterium dodatkowe (stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego)  

 

 

Problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej dokument może być składany:

- w oryginale,

- w notarialnie poświadczonej kopii,

-  w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria dodatkowe (stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego) -   brane pod uwagę łącznie

 

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

 

I.           

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

II.         

Niepełnosprawność kandydata  

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dokumenty mogą być składane:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III.      

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – dokumenty mogą być składane:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

IV.        

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – dokumenty mogą być składane:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

V.          

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dokumenty mogą być składane:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

VI.        

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację lub akt zgonu mogą być składane:

- w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

VII.     

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dokument może być składany:

 - w oryginale

- w notarialnie poświadczonej kopii,

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej należy rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


Laureaci lub finaliści przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej – są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty – w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).


Komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –  dostępny jest na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17905,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

            

Zasady przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty

Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz w związku ze szczególnym przypadkiem zdrowotnym, uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 

Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony powyżej.