Data:
od 06-05-2024

Zdarzenie:

Publikacja ofert szkół na stronie: https://powiatmlawski.e-omikron.pl/

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 15-05-2024 do 29-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Data:
od: 03-07-2024 do 10-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

UWAGA!

Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Data:
do 20-05-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkoły i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.

Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*


Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

 

Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.


Data:

od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

II termin do 28 czerwca 2024 r.


Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).


Data:
do 10-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Data:
do 15-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Data:
od 19-07-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 15-05-2024 do 22-07-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.

Data:
od: 19-07-2024 do 24-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Data:
do 25-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
od 25-07-2024

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Data:
do 26-07-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych iejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
do 29-07-2024

Zdarzenie:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 29-07-2024 do 31-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Data:

składane razem z wnioskiem


Zdarzenie:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. UWAGA! Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
od: 01-08-2024 do 02-08-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

Data:
od: 01-08-2024 do 02-08-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

Data:
od: 01-08-2024 do 02-08-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

Data:
do 05-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Data:
do 05-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Data:
do 05-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Data:
do 01-08-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Data:
do 06-08-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Data:
do 08-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 29-07-2024 do 09-08-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.

Data:
od: 08-08-2024 do 12-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Data:
do 12-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
do 12-08-2024

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Data:
do 13-08-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
do 16-08-2024

Zdarzenie:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od  dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.